Infranode stänger miljardfond för investeringar i nordisk infrastruktur

Infranode har nu sin första fond om 4,45 miljarder SEK på plats. Det sista åtagandet är från Fjärde AP-fonden som ansluter till andra lokala pensionsfonder och Europeiska investeringsbanken (EIB) som investerare. Kapitalet ska investeras långsiktigt i nordisk infrastruktur.

Infranode är ett svenskt bolag som investerar långsiktigt i samhällsinfrastruktur i Norden inom energi, transport och telekom samt socialinfrastruktur inklusive samhällsfastigheter. Infranode disponerar kapital som till största delen kommer från pensionsfonder som Fjärde AP-fonden, Folksam, KPA Pension och finska LähiTapiola. Infranode har hittills gjort två investeringar i Sverige och en i Norge.

– I Norden finns ett betydande investeringsbehov i infrastruktur som de kommande tio åren väntas uppgå till över 200 miljarder euro. Vår vilja är att bidra till ett hållbarare och starkare samhälle i Norden genom uppbyggnad av samhällsviktig infrastruktur, säger Christian Doglia, Partner på Infranode.

Infranode är en flexibel investerare som kan äga allt från 100% och ned till en minoritetspost på 10%. Vid minoritetsägande kan majoritetsägaren vara såväl offentlig som privat. Utöver traditionellt ägande kan Infranode även gå in i ett tidsbegränsat ägande genom exempelvis koncession eller genom att erbjuda möjlighet till återköp.

– Det offentliga uppskattar att vi kan investera på sätt som gör att de inte behöver förlora rådigheten över sin infrastruktur. Vi märker också att det offentliga välkomnar oss särskilt på grund av att vi investerar både AP-fonds kapital och kommunanställdas egna pensionspengar, säger Philip Ajina, Partner på Infranode.

Infranode investerar i både befintlig infrastruktur och i nybyggnation. Gemensamt för alla investeringar är ett långsiktigt ägande med en horisont på 25 år och att hållbarhet är centralt i varje steg i Infranodes investeringsprocess. Infranode har därför utvecklat ett eget verktyg som inkluderar hållbarhet i helhetsanalysen vid en möjlig investering men också hjälper Infranode att löpande öka hållbarheten under sitt ägande.

Infranodes team av experter har mer än 150 års gemensam erfarenhet från att investera i infrastruktur. Infranode är startat i partnerskap med Areim, en etablerad Nordisk fondförvaltare och rådgivare i fastighetsbranschen.

Investerare i fonden

Fjärde AP-fonden är en svensk statlig pensionsfond som förvaltar ca 350 mdr kr och är en av de s.k. buffertfonderna.

Folksam är ett svenskt kundägt försäkrings- och pensionsbolag där nästan varannan svensk är försäkrad. Folksam förvaltar ca 250 mdr kr.

KPA Pension är en svensk pensionsfond för kommun- och landstingsanställda och ägs av Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). KPA Pension förvaltar ca 160 mdr kr.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är den långsiktiga utlåningsinstitutionen i EU och ägs av dess medlemsländer. EIB investerar kapital från EFSI (Juncker-planen) som omfattar ca 315 mdr Euro.

IMAS Foundation är en systerstiftelse till INGKA Foundation som är ägare till INGKA Group som i sin tur äger majoriteten av IKEAs varuhus globalt.

LähiTapiola är ett finskt försäkrings- och pensionsbolag med stark regional förankring och ca 10 mdr Euro under förvaltning.

 

För mer information kontakta:

Christian Doglia, Founding Partner

christian(at)infranode.se

+46 73 320 7487

Philip Ajina, Founding Partner

philip(at)infranode.se

+46 70 755 9978

Pressbilder: www.infranode.se

Akershus_EnergiPark_juni_2011_case01