Långsiktigt och tryggt kapital

Förutom tryggare pensioner bidrar våra investerare genom Infranodes investeringar till utvecklingen av ett grönare och mer hållbart samhälle.

Investerare med starkt samhällsintresse

Infranode investerar kapital från ledande pensionsfonder och institutionella investerare i infrastruktur som bidrar till ett mer hållbart samhälle för invånare och miljön. Det är bland annat svenskt pensionskapital som vi placerar långsiktigt för en lönsam utveckling med låg risk. Infranodes investeringar skapar värde i form av bättre infrastruktur men också i form av högre pensioner. Några av våra investerare presenteras nedan.

Folksam är ett svenskt försäkrings- och pensionsföretag där nästan varannan svensk är försäkrad. Folksam förvaltar cirka 449 miljarder kronor.

Europeiska investeringsbanken (EIB) är det långfristiga utlåningsinstitutet i EU och ägs av dess medlemsländer. EIB investerar kapital från EFSI (”Junckerplanen”), som syftar till att stimulera investeringar för cirka 315 miljarder euro.

KPA Pension är en svensk pensionsfond för kommun- och regionanställda. Den ägs av Folksam, de svenska kommunerna och landstingen (SKL). KPA Pension förvaltar cirka 200 miljarder kronor.

Fjärde AP-fonden är en svensk statlig pensionsfond som förvaltar 350 miljarder kronor.

LähiTapiola är ett finskt försäkrings- och pensionsbolag med stark regional förankring och 10 miljarder euro under förvaltning.

IMAS Foundation är en systerstiftelse till INGKA Foundation som är ägare till INGKA Group som i sin tur äger majoriteten av IKEAs varuhus globalt.

Kyrkans pension är en svensk pensionsfond som förvaltar drygt 20 miljarder kronor för anställda och tidigare anställda inom Svenska kyrkan.

Keva är Finlands största pensionsförsäkrare som sköter pensionsärendena för kommunsektorns, statens, kyrkans och Folkpensionsanstaltens personal. Keva förvaltar c. 56 miljarder euro.

Storebrand är Norges största kapitalförvaltare och en ledande aktör på den nordiska marknaden för långsiktigt sparande och försäkring. Storebrand förvaltar mer än 962 miljarder norska Kroner.

Trygg avkastning för framtida pensioner

Infrastruktur lämpar sig väl som investering för våra investerare som är pensionsfonder och andra institutionella investerare eftersom infrastruktur har en lång ekonomisk livslängd, erbjuder riskspridning från noterade aktier och obligationer samt ofta har en förutsägbar avkastning. Infranodes investeringar hjälper investerarnas långsiktiga åtagande om att betala ut trygg pension till framtidens pensionärer.

"Infrastruktur är ett tillgångsslag med låg korrelation mot andra tillgångar vilket bidrar till en effektivare portfölj vad beträffar riskspridning. Samtidigt har Infranode en låg finansiell risk eftersom infrastrukturtillgångar ofta innebär förutsägbara kassaflöden. Sist men inte minst har Infranode en mycket bra hållbarhetsfilosofi som är integrerad i hela investerings- och ägandefasen"

- Carl Cederberg, vd Kyrkans pension (Januari 2021)

"Vi är väldigt glada att investera i Infranode eftersom det tillåter oss att öka vår exponering mot infrastruktur. Vi engagerar oss i infrastrukturinvesteringar för att värna om fortsatt god avkastning till våra kunder. Det känns särskilt bra att samarbeta med andra långsiktiga och respekterade medinvesterare"

- Jens Henriksson, vd Folksam (Februari 2017)


"Det finns ett betydande behov av investeringar på den nordiska infrastrukturmarknaden samtidigt som finansieringsmöjligheterna är begränsade."

- Jan Vapaavuori, EIB:s vicepresident (Februari 2017)

 

 


"Vi tror att infrastrukturinvesteringar är, förutom att generera en stabil långsiktig avkastning, ett viktigt sätt att spela en aktiv och ansvarsfull roll i att förbättra samhället."

- Petter Odhnoff, Chief Investment Officer på IMAS Foundation (Februari 2017)

Investeringar för morgondagen