Att investera hållbart är vår kärnstrategi

Vår hållbara investeringspolicy

För Infranode är ett ansvarsfullt och hållbart tillvägagångssätt att investera i nödvändigt och självklart. Vi arbetar bara med infrastrukturtillgångar och -projekt som främjar en hållbar och resurseffektiv användning av den miljö och de ekonomier, samhällen och människor som de tjänar. Det innebär exempelvis infrastruktur som har låg eller positiv koldioxidpåverkan, är klimat- och väderbeständig och ekonomiskt hållbar.

Till följd av den långsiktiga karaktären hos de tillgångar och projekt som Infranode investerar i är hållbarhet centralt i varje steg i investeringsprocessen, från noggrann besiktning vid bedömning av investeringsmöjligheter till det löpande arbetet med hållbarhetsfrågor i våra investeringar. Infranode har utvecklat ett internt ESG-verktyg genom vilket ESG-policyn genomförs och övervakas.

ESG är en viktig del i vår investeringsprocess och ägandeprocess

Environmental, Social and Governance (ESG) består av miljö-, sociala och styrningsfrågor.

ESG i investeringsfasen

Fullständig genomlysning genom särskilt inriktad företagsbesiktning följt av integrering av identifierade ESG-faktorer i den allmänna investeringsanalysen och förbättringsåtgärden i den långsiktiga affärsplanen.

ESG under vårt ägande

Stort engagemang där vi som ägarrepresentanter i styrelsen tar ansvar för att ESG-faktorerna i vår affärsplan  genomförs i samarbete med övriga ägare och ledande beslutsfattare, så att vi löpande förbättrar investeringens hållbarhet.

Samarbeten inom ESG

Infranode är medlem i flera organisationer som samarbetar för hållbara investeringar, såsom PRI, SWESIF och LTIIIA.

Vi är aktiva i flera ledande organisationer som arbetar för hållbara investeringar

ESG (Environmental, Social and Governance)

PRI är världens ledande förespråkare för ansvarsfulla investeringar. Organisationen jobbar för att analysera hur miljömässiga och sociala faktorer samt styrelseformer (ESG) påverkar investeringar och för att stödja sitt internationella nätverk av investerare att implementera dessa faktorer i sina investeringar och ägarbeslut. PRI agerar för sina medlemmars långsiktiga intressen, för finansmarknaderna och ekonomierna där medlemmarna är verksamma och allra mest för miljön och för samhället i stort. PRI är fullständigt oberoende och uppmuntrar investerare att använda ansvarsfulla investeringar för att förbättra avkastningen och hantera risker bättre. PRI är inte vinstdrivande eller associerade med några statliga organ utan jobbar långsiktigt mot globala beslutsfattare för att driva en agenda av ansvarsfulla investeringar. PRI stöds av, men är inte en del av FN.

Swesif är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Den långsiktiga målsättningen är att öka kunskapen om hållbara investeringar, vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter, bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige samt bidra till den allmänna debatten genom aktivt deltagande

LTIIA “Long Term Infrastructure Investors Association”-  grundades 2014 av investerare för investerare och arbetar med ett brett spektrum av intressenter, inklusive infrastrukturinvesterare, beslutsfattare och akademin, för att stödja långsiktig och ansvarsfull allokering av privat kapital till offentlig infrastruktur runt om i världen. De mest centrala aktiviteterna är: Engagemang med beslutsfattare och med allmänheten för att driva frågor kring långsiktiga investeringar; i forskning och innovation till förmån för infrastrukturinvesterare samt utbildning kring långsiktiga investeringar inom infrastruktur. LTIIA är en icke-vinstdrivande internationell organisation och de flesta av dess medlemmar är institutionella investerare och fondförvaltare med ansvar för långsiktiga och öppna mandat för infrastrukturinvesteringar.

Infranode klimatkompenserar

Infranode arbetar för en framtid med noll utsläpp.

I samarbete med ZeroMission klimatkompenserar vi därför såväl för våra flygresor som för koldioxidutsläpp från vår löpande verksamhet. Detta i syfte att bygga en hållbarare värld inte bara på lång sikt genom våra investeringar, utan även idag.

Infranodes klimatkompensation sker i Gold Standard och Fairtrade-certifierade projekt.

Fairtrade Climate Standard är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.

Gold Standard är en omfattande standard för att påskynda globala framsteg mot klimatsäkerhet och hållbar utveckling.

Hållbarhetsdokument

Infranode’s remuneration policy – integration of sustainability risks

The Board of Infranode (“the Manager”) has adopted a Remuneration policy to ensure that the Manager has a remuneration system that (i) complies with the Manager’s and the Funds’ strategies and objectives, (ii) does not encourage excessive risk taking, (iii) aligns the interests of the Funds and the Investors with those of the Manager’s staff, and (iv) maintains a sound financial situation of the Manager. The policy applies in relation to the Manager’s business as a whole.

According to the Remuneration Policy, employees are entitled to fixed remuneration. In addition, some employees will be entitled to variable Remuneration. All variable Remuneration shall be determined on the basis of performance, which means both (i) the individual performance by the staff member and (ii) the Manager’s overall performance. Both financial and non-financial criteria shall be taken into account in the assessment of the staff member’s performance. Non-financial criteria include inter alia the adherence to the ESG policy with regard to the integration of sustainability risks and sustainability is integrated in performance indicators and targets, and subject to performance reviews of Infranode employees. For heads of departments,sustainability is part of their performance KPIs; for employees, ESG is part of their performance review.

In order to achieve a long-term perspective and stability in the Manager’s operations, the performance assessment that will form the basis for variable remuneration will be based on performance during a longer period (at least one year). This period constitutes the staff member’s accrual period.