Ansvarsfriskrivning

Användarvillkor

Nedan ser ni de allmänna villkoren för användning av Infranodes webbplats infranode.se. Vänligen läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen då de är förutsättningen för din användning av infranode.se. Infranode förbehåller sig rätten att efter eget godtycke ändra eller utöka dessa villkor utan att meddela dig i förväg. Genom att använda materialet på denna webbplats åtar du dig att utan begränsningar eller förbehåll godta dessa användarvillkor.

1. Informationens syfte

Information som redovisas på denna webbplats är enbart i upplysningssyfte och bör inte användas som enskild och enda grund för beslut i viktiga frågor. Infranode arbetar kontinuerligt med webbplatsen och strävar efter att alltid ha en felfri, komplett och uppdaterad webbplats. Trots detta kan tekniska fel, ej uppdaterad information eller skrivfel resultera i missledande information. Du bör därför själv kontrollera riktigheten och fullständigheten i informationen på infranode.se.

2. Copyright

Innehållet på webbplatsen ägs av Infranode och omfattas av svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter reserverade. Denna information är avsedd för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk. Inga ändringar i avsikt att reproducera materialet på nytt får göras. Materialet får inte kopieras eller användas på annat sätt utan att Infranode först har medgivit detta skriftligen.

Varumärken på infranode.se tillhör Infranode eller så har varumärkesägaren/-ägarna gett Infranode tillåtelse att använda dem på infranode.se. Du får inte kopiera eller använda dessa varumärken på något annat sätt än vad som anges i dessa villkor.

3. Tillgänglighet och uppdatering

Infranode har rätt att, från tid till annan, göra avbrott i driften av webbplatsen för reparation och underhåll och för att uppdatera eller uppgradera innehåll och funktionalitet. Infranode garanterar inte en oavbruten och felfri åtkomst till eller användning av webbplatsen och de webbplatser och webbsidor som är länkade till den.

4. Länkar

Länkar till andra webbplatser ges i bekvämlighetssyfte. Infranode tar inget ansvar för materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser och skall inte ha något ansvar för skada som uppkommer till följd av materialet på eller funktionen hos dessa webbplatser.

5. Information i befintligt skick

Informationen på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Infranode gör inga utfästelser och ger inga underförstådda garantier avseende materialet. Infranode tar inget ansvar och åtar sig ingen ersättningsskyldighet av något slag med anknytning till eller i samband med användningen av denna webbplats eller materialet därpå. Dessutom varken garanterar eller utfäster sig Infranode att din användning av materialet på denna webbplats inte kommer att innebära intrång i rättigheter tillhörande tredje part som inte ägs av Infranode.

6. Friskrivning från skadeståndsansvar

Infranode skall inte ha ansvar för någon skada som uppkommer till följd av att du har fått tillgång till eller inte har kunnat få tillgång till denna webbplats eller till följd av att du har förlitat dig på tillhandahållen information. Det är inte möjligt för Infranode att utöva någon kontroll över säkerheten för den information som passerar via nätverket eller webbplatsen och inte heller över innehållet i informationen infranode.se. Infranode frånsäger sig därför härmed allt ansvar för överföring eller mottagning av kränkande eller olaglig information, oavsett innehåll.

Infranode tar inte något ansvar för förlust eller skada som du eventuellt orsakas på grund av att du kommer i kontakt med innehåll på infranode.se som innehåller virus.

7. Personuppgifts-hantering

Du kan själv välja, på helt frivillig basis, att lägga in ditt namn och din kontaktinformation på infranode.se i syfte att bli kontaktad Infranode. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.

Infranode mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom vilken sida du besöker, IP-adress och cookie-information. Infranode använder informationen för användarstatistik, för att förbättra webbplatsens innehåll samt för att uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster. Infranode säljer inte informationen till någon tredje part.