Ansvarsfulla investeringar

Vi bidrar till en mer hållbar samhällsinfrastruktur genom långsiktiga och samarbetsinriktade investeringar

Möjliggöra investeringar och bidra till samhällets hållbara omställning

I Norden finns ett betydande och långsiktigt investeringsbehov i infrastruktur som de kommande tio åren väntas uppgå till mer än 200 miljarder euro. Sveriges Kommuner och Landsting beräknar att 85 miljarder kronor ska medfinansieras i infrastruktur från kommuner och landsting fram till år 2025, samtidigt som de totala kommunala kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor år 2020.

En viktig del av lösningen är att låta långsiktiga investerare med pensionskapital delta i investeringar i befintlig och ny samhällsinfrastruktur.

Ansvarsfulla investeringar – vår unika modell

Infrastruktur är inte vilket investeringsslag som helst. Det är grunden för hela vårt samhälle och för varje medborgares liv. Infranode har utvecklat en model för infrastrukturinvesteringar som garanterar långsiktiga förbättringar och värde för alla intressenter

Ansvarsfulla investeringar – Infranodes modell

Infrastruktur är inte vilket investeringsslag som helst. Det är grunden för vårt samhälle och för varje medborgares liv. Infranode arbetar efter en modell för infrastrukturinvesteringar som ger långsiktiga förbättringar och värde för intressenter i alla led.

Vår investeringsstrategi

Infranode genomför minoritets- eller majoritetsinvesteringar i nybyggnation eller befintlig infrastruktur.

Intresse och kapacitet att investera ytterligare kapital under vårt ägande.

I partnerskap

Vår strategi är att samäga med andra – med kommuner, landsting eller privata ägare.

Långsiktighet

Infranode har inga intressen att avyttra tillgångar utan vill helst äga länge. Vår investeringshorisont är på 25 år.

Tryggt kapital

Infranode investerar kapital åt de ledande institutionella investerarna och pensionsfonderna KPA Pension, Fjärde AP-fonden, Folksam, LähiTapiola och EIB, med ett fokus på stabil avkastning och låg risk.

Erfarenhet och expertis

Vi har operativ- och transaktionserfarenhet från ledande infrastrukturverksamheter.

Hållbarhet

Environmental, Social and Governance (ESG) är en integrerad del av vår investeringsstrategi och vårt ägande genom engagemang och åtagande i flera initiativ såsom PRI, SWESIF och LTIIIA.

Vi skapar gemensamma värden

Infranode frigör värden, resurser och utrymme i investeringsbudgeten och tillför branschkunskap och minskar risken för den offentliga sektorn.

Offentlig sektor

Offentlig sektor

 • Frigör medel för nya investeringar
 • Fortsatt rådighet
 • En investeringspartner med livscykelperspektiv

Medborgare

Medborgare

 • Välfungerade infrastruktur som underlättar vardagen
 • Bidrar till ett grönare samhälle
 • Prisvärd infrastruktur

Privata aktörer

Privata aktörer

 • Frigör kapital för kärnverksamheten
 • En kapitalpartner för nya affärer
 • Erfarenhet av att göra affärer i gränssnittet mellan offentligt och privat

Investerare

Investerare

 • Stabil långsiktig avkastning
 • Riskspridning
 • Möjlighet att bidra till samhällets hållbara omställning

Hållbarhet är en del av vår kärnstrategi

Environmental, Social and Governance (ESG) består av miljö-, sociala och styrningsfrågor.

ESG i investeringsfasen

Fullständig genomlysning genom särskilt inriktad företagsbesiktning följt av integrering av identifierade ESG-faktorer (miljö, sociala och styrningsfrågor) i den allmänna investeringsanalysen och förbättringsåtgärden i den långsiktiga affärsplanen.

ESG under Infranodes ägande

Högt engagemang där vi som ägarrepresentanter i styrelsen tar ansvar för att ESG-faktorerna i vår affärsplan genomförs i samarbete med övriga ägare och ledande befattningshavare, så att vi löpande förbättrar investeringens hållbarhet.

Samarbeten inom ESG

Infranode är medlem i flera organisationer som samarbetar för hållbara investeringar, såsom PRI, SWESIF och LTIIIA.

Vi har utvecklat ett eget verktyg där hållbarhet utgör en avgörande del av vår analys av en möjlig investering. Vår utgångspunkt är enkel och tydlig; det går inte att särskilja hållbarhetsfrågor från den allmänna finansiella analysen av risk och avkastning. En i övrigt till synes attraktiv möjlig investering är inte attraktiv för oss om det finns hållbarhetsrisker som inte är identifierade och hanterade på rätt sätt.

Vi investerar i samhällsinfrastruktur i Norden

Vi investerar i såväl kommunal som regional och nationell infrastruktur.

1

Transport

Kollektivtrafik
Depåer
Järnvägar
Flygplatser
Hamnar
Vägar
Broar
Tunnlar
Elektrifiering

2

Energi

Distribution och transmissionsnät för el
Vatten och avlopp samt avfallshantering
Fjärrvärme och kyla
Förnybar energi
Gatubelysning

4

Digital infrastruktur

Fibernät
Torn
Datacenter

3

Social infrastruktur

Bad- och idrottsanläggningar
Vårdcentraler och sjukhus
Skolor och barnomsorg
Äldrevård
Kulturbyggnader
Räddningstjänster
Andra offentliga samhällsfastigheter

Infranodes investeringsstrategi och investeringar skapar omedelbara och långsiktigt hållbara värden för medborgare, samhället och framtidens pensioner