Ansvarsfulla investeringar

Vi bidrar till hållbarare och starkare samhällsinfrastruktur genom våra långsiktiga och samarbetsinriktade investeringar

En ny verklighet, nya behov och nya lösningar

I Norden finns ett betydande och långsiktigt investeringsbehov i infrastruktur som de kommande tio åren väntas uppgå till över 200 miljarder euro. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beräknar att 85 miljarder kronor ska medfinansieras i infrastruktur från kommuner och landsting fram till år 2025, samtidigt som de totala kommunala kostnaderna beräknas överstiga intäkterna med 47 miljarder kronor år 2020. Vi tror att en del av lösningen är att låta lokala och trovärdiga investerare delta i investeringar i existerande och ny samhällsinfrastruktur genom långsiktigt lönsamma och hållbara samarbeten.

Ansvarsfulla investeringar – vår unika modell

Infrastruktur är inte vilket investeringsslag som helst. Det är grunden för hela vårt samhälle och för varje medborgares liv. Infranode har utvecklat en model för infrastrukturinvesteringar som garanterar långsiktiga förbättringar och värde för alla intressenter

Ansvarsfulla investeringar – vår unika modell

Infrastruktur är inte vilket investeringsslag som helst. Det är grunden för hela vårt samhälle och för varje medborgares liv. Infranode har utvecklat en model för infrastrukturinvesteringar som garanterar långsiktiga förbättringar och värde för alla intressenter

En flexibel investerare

Möjlighet att förvärva från 10% upp till 100% av existerande tillgångar eller att investera i nybyggnation

Intresse och kapacitet att investera ytterligare kapital under vårt ägande

Gemensamt ägande

Uttalad strategi att vara delägare i kommunal och annan offentlig eller privat infrastruktur

Erfarenhet av att vara delägare med offentliga aktörer (vi äger tex 33% av ett kommunalt energibolag i Oslo)

Långsiktighet

Långsiktig ägare – investeringshorisont på 25 år

Inga incitament eller intressen att göra exit

Trygga investerare

Investerar ”förtroendekapital” från KPA Pension (kommun- och landstingsanställdas egna pensionspengar), en statlig AP-fond, Folksam samt EIB

Fokus på stabil och rimlig direktavkastning

Erfarenhet och expertis

Vi har operativ- och transaktionserfarenhet från ledande infrastrukturverksamheter, som kan vara ett värdefullt komplement för personalen och övriga ägare

Hållbarhet

Ett eget verktyg som gör hållbarhet till en naturlig del av vår analys av en möjlig investering och av vårt aktiva ägande, inom miljö, etik och styrning av bolaget

Öppna att ingå överenskommelser kring begränsningar av brukaravgifter (tex elnätstariffer)

Medlem i flera organisationer som arbetar för att hållbarhetssäkra investeringar, såsom PRI, SWESIF och LTIIIA

Vi skapar gemensamma värden

Infranode frigör dolda värden, resurser och utrymme i investeringsbudgeten samt tillför kunskap och delar både risker och värden med den offentliga sektorn

Offentlig sektor

Offentlig sektor

 • Frigör dolda värden för nyinvesteringar
 • Möjlighet att tidigarelägga nya investeringar
 • Bibehållen rådighet
 • En kunnig partner med livscykelperspektiv
 • Möjlig kombination av infrastruktur och bostäder

Medborgare

Medborgare

 • Välfungerade infrastruktur underlättar vardagen
 • Skapar sysselsättning
 • Bidrar till ett grönare samhälle
 • Prisvärd infrastruktur

Privata aktörer

Privata aktörer

 • Frigör kapital för kärnverksamheten
 • En kapitalpartner för nya affärer
 • En lösningsorienterad och kunnig partner
 • Erfarenhet av att göra affärer i gränssnittet mellan offentligt och privat

Investerare

Investerare

 • Stabil långsiktig avkastning
 • Möjlighet att möta sina långsiktiga åtaganden
 • Riskspridning
 • Möjlighet att bidra till ett hållbarare och starkare samhälle

Hållbarhet är en del av vår kärnstrategi

ESG i investeringsfasen

Fullständig genomlysning genom särskilt inriktad due diligence följt av integrering av identifierade ESG faktorer i den allmänna investeringsanalysen och förbättringsåtgärden i den långsiktiga affärsplanen.

ESG under vårt ägande

Högt engagemang där vi som ägarrepresentanter i styrelsen både utifrån majoritets- och minoritetspositioner tar ansvar för ESG faktorerna i vår affärsplan ska genomföras i samarbete med övriga ägare och ledande befattningshavare, så att vi löpande förbättrar den underliggande investeringens hållbarhet.

Samarbeten inom ESG

Infranode är medlem i flera organisationer som samarbetar för hållbara investeringar, såsom PRI, SWESIF och LTIIIA.

Vi har utvecklat ett eget verktyg som gör hållbarhet till en naturlig del av vår helhetsanalys av en möjlig investering. Vår utgångspunkt är enkel och tydlig; det går inte att särskilja hållbarhetsfrågor från den allmänna finansiella analysen av risk och avkastning. En i övrigt till synes attraktiv möjlig investering är inte attraktiv för oss om det finns hållbarhetsrisker som inte är identifierade och hanterade på rätt sätt.

Vi investerar i alla typer av samhällsinfrastruktur i Norden

Vi investerar i såväl kommunal som regional och nationell infrastruktur.

1

Transport

Kollektivtrafik
Depåer
Järnväg
Flyplatser
Hamnar
Vägar
Broar
Tunnlar
Elektrifiering

2

Energi

Distribution och transmissionsnät för el
Vatten och avlopp samt avfallshantering
Fjärrvärme och kyla
Förnybar energi
Gatubelysning

4

Telekom

Fibernät
Torn
Datacenter

3

Social infrastruktur / Samhällsfastigheter

Vård
Utbildning
Fritid
Omsorg
Kultur
Räddningstjänst
Andra offentliga byggnader

Vår strategi skapar omedelbara och långsiktigt hållbara värden för det offentliga samhället, dess medborgare samt framtidens pensionärer.