Vision

Vara en ledande, långsiktig investeringsplattform för infrastruktur i Norden. Möjliggöra för institutionella investerare att investera i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt erbjuda den offentliga sektorn en långsiktig affärspartner.

Infranode i korthet

NORDISKT FOKUS / INTERNATIONELL ERFARENHET

Infranode är ett Stockholmsbaserat investeringsteam med erfarenhet av investeringar och finansiering i infrastruktursektorn i Norden och övriga Europa om över 60 miljarder kronor . Vi erbjuder institutionella investerare förvaltning och rådgivning inom tillgångsslaget infrastruktur.

LÅNGSIKTIGA INVESTERINGAR / LÅNGSIKTIG STRATEGI

Investeringshorisont på över 20 år och en struktur som skiljer sig från modellen för riskkapitalfonder.

SAMHÄLLSVIKTIG INFRASTRUKTUR / VÄRDEBEVARANDE

Fokus på investeringar i samhällsviktiga infrastrukturtillgångar inom transportsektorn, social infrastruktur, förnybar energi samt distributionsnät för bland annat el, VA och fjärrvärme.  Vi investerar i tillgångar som lämpar sig för ett långsiktigt ägande och har en aktiv ägarstrategi inriktad mot bevarande och ökning av värde.